Spolupráce obcí Projekty > Košíky kanalizace a KČOV

Košíky kanalizace a KČOV

Obec: Obec Košíky

Celkové náklady: 42 985 172 Kč
Míra dotace: Program rozvoje venkova: 32 238 879 Kč
Vlastní zdroje: 10 746 293 Kč

Projekt si kladl za hlavní cíl zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obce pro bydlení a podnikání. Cíle bylo dosaženo zlepšením vodohospodářské infrastruktury a to vybudováním splaškové kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod, na niž bude napojeno 90 % obce. Splašková kanalizace v obci je vybudována tak, že je možné odkanalizovat jednotlivé nemovitosti. V obci jsou úzké ulice, proto kanalizace vede pod místní komunikací v délce 3,5 km. Kořenová čistírna odpadních vod pro 410 ekvivalentních obyvatel se skládá z částí mechanické a biologické a je umístěna ve stávajícím nevyužitém mokřadu. Jedná se o vybudovaná kalová pole, která prorostou vegetací, před nimi je umístěna štěrbinová usazovací nádrž a štěrbinový lapák písku. Pro uložení potřebného nářadí byl postaven přístřešek.

kosiky1kosiky2kosiky3kosiky-KCOV
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.