Spolupráce obcí Projekty

Projekty

Multifunkční zařízení v KD Vlčková - půdní vestavba kulturního domu

Obec: Vlčková

Celkové náklady: 1 691 000 Kč
Míra dotace: 58,25 %
Vlastní zdroje:

Kulturní dům v obci Vlčková byl postupně opravován a celá přestavba trvala 13 let. Na opravách se pracovalo dle finančních možností obce a dle získaných finančních příspěvků. Díky finanční podpoře z Krajského úřadu Podprogramu na podporu obnovy venkova se přestavbu podařilo v minulém roce dokončit. Oprava byla v minulosti spolufinancována také ze Státního fondu životního...

Dům lidových tradic Boršice u Blatnice

Obec: Boršice u Blatnice

Celkové náklady: 2 349 048 Kč
Míra dotace: 42,57 %
Vlastní zdroje:

Dům lidových tradic v Boršicích u Blatnice, který se díky finančnímu příspěvku z fondu podprogramu podařilo opravit, je stavbou z konce 19. století  a zároveň nejstarším domem v obci. Hlavním záměrem projektu bylo udržet tradice, folklor a tradiční řemesla, které často již vyprchávají z uspěchaného života. V domě se nachází expozice jako síň lidových tradic...

Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova Lhota

Obec: Francova Lhota

Celkové náklady: 2 517 848 Kč
Míra dotace: 39,72 %
Vlastní zdroje:

Žáci základní školy ve Francově Lhotě i sportující veřejnost se již mohou těšit z nově vybudovaného zázemí zdejší školní tělocvičny. Obec Francova Lhota díky podprogramu dokončila projekt na výstavbu nových šaten a sociálního zařízení v areálu školy. Absence šaten a sociálního zázemí komplikovaly plnohodnotné a efektivní využití tělocvičny. Tento stav se však stal minulostí díky...

Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 452 800 Kč
Míra dotace: Program rozvoje venkova 339 600 Kč
Vlastní zdroje: 113 200 Kč

Projekt byl primárně zaměřen na vzdělávání cílové skupiny v oblasti hospodaření v lesích a údržbě krajiny, jejichž vlastníky jsou obce. Předmětem projektu bylo představení základních podmínek hospodaření v lesích a údržby krajiny v majetku obce. Aby mohl být cíl naplněn, bylo realizováno celkem 12 odborných seminářů - každý pro 15 osob. Na seminářích byla probírána také...

Informační most sdružení měst a obcí na česko-slovenské hranici

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 473 450 Kč
Míra dotace: 355 087 Kč
Vlastní zdroje: 118 363 Kč

Projekt si kladl za cíl rozvoj spolupráce sdružení měst a obcí na obou stranách hranice. Jednalo se o zviditelnění samotných sdružení pro potřeby členských obcí a tamějších občanů. Výměna dosavadních zkušeností byla záměrem pro navázání spolupráce sekretariátů sdružení, stejně jako vzájemná výměna v rámci obdobné činnosti a nápomoc členským i nečlenským městům a obcím v rozvoji...

Společnou cestou česko-slovenským pohraničím

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 18 760 Euro
Míra dotace: Fond mikroprojektů: 14 144,7 Euro
Vlastní zdroje: 4 615,3 Euro

Projekt byl realizován za spolupráce Sdružení měst a obcí Východní Moravy s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou. Cílem projektu bylo vytvořit komplexní nabídku produktů cestovního ruchu, která by umožnila turistům lépe organizovat čas strávený v česko-slovenském příhraničí a přispěla tak k prodloužení jejich pobytu v regionu. Nástroji vedoucími k naplnění...

Přes informace k novým projektům

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 410 225 Kč
Míra dotace: Fond mikroprojektů: 307 668 Kč
Vlastní zdroje: 102 557 Kč

Tento projekt navazoval na předchozí projekt „Informační most sdružení měst a obcí na česko-slovenské hranici“. Nový projekt si kladl za cíl napomoci členským obcím při tvorbě a realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Projekt byl určen pro zástupce členských i nečlenských obcí a pro veřejnost. Výstupem projektu byly čtyři hlavní aktivity a to vzdělávací seminář a kurz...

Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 39 732,5 Euro
Míra dotace: Operační program Příhraniční spolupráce SR-ČR: 33 772,62 Euro
Vlastní zdroje: 5 959,88 Euro

Cílem projektu byla podpora přeshraniční spolupráce Zlínského regionu a regionu Stredné Ponitrie. Specifickými cíli byla pak vzájemná přeshraniční integrace obcí při spolupráci na přeshraničních projektech, podpora dlouhodobějších forem spolupráce, navazování nových a utužování stávajících kontaktů, vytvoření a sdílení databáze projektových záměrů na české a slovenské straně. Záměrem projektu...

Hodina češtiny – Hodina slovenčiny

Obec: Základní škola Slavičín - Vlára

Celkové náklady: 139 000 Euro
Míra dotace: Operační program Příhraniční spolupráce SR-ČR: 118 150 Euro
Vlastní zdroje: 20 850 Euro

Hlavním cílem projektu „Hodina češtiny – Hodina slovenčiny“ bylo podpořit vzájemnou spolupráci mezi základními školami ve Slavičíně a Novej Dubnici v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje kompetencí žáků prostřednictvím inovativních vyučovacích forem a metod. Snahou bylo zvýšení povědomí žáků a pedagogů o partnerské obci a podpora rozvoje jejich sociálních a odborných...

Projekt průzkumných vrtů pro vyhledávání nových zdrojů pitné vody pro obce mikroregionu Babicko

Obec: Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“

Celkové náklady: 3 108 000 Kč
Míra dotace: Operační program Životní prostředí: 2 797 200 Kč
Vlastní zdroje: 310 800 Kč

Projekt byl zaměřen na hydrogeologický průzkum vyhledávání nových zdrojů pitné vody. V rámci projektu byly vybudovány dva průzkumné hydrogeologické vrty, byly provedeny hydrodynamické zkoušky a laboratorní stanovení, geofyzikální průzkum a mapování. Realizací projektu došlo k rozšíření přístupu k zásobám pitné vody využitelných k zásobování obyvatel šesti obcí Sdružení a v...

Možnosti řešení povodňových situací v česko-slovenském příhraničí

Obec: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Celkové náklady: 18 229 Euro
Míra dotace: Fond mikroprojektů: 16 481 Euro
Vlastní zdroje: 1 748 Euro

Cílem projektu bylo vytvořit ideální podmínky pro společná řešení v oblasti povodňové ochrany mezi příhraničními subjekty na české i slovenské straně. Cíl byl postupně naplňován společnými aktivitami Regionální rozvojové agentury Východní Moravy a Trenčianské regionálne a rozvojové agentúry. Jedním z výstupů projektu byla realizace webového portálu o protipovodňové ochraně, který je...

Košíky kanalizace a KČOV

Obec: Obec Košíky

Celkové náklady: 42 985 172 Kč
Míra dotace: Program rozvoje venkova: 32 238 879 Kč
Vlastní zdroje: 10 746 293 Kč

Projekt si kladl za hlavní cíl zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obce pro bydlení a podnikání. Cíle bylo dosaženo zlepšením vodohospodářské infrastruktury a to vybudováním splaškové kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod, na niž bude napojeno 90 % obce. Splašková kanalizace v obci je vybudována tak, že je možné odkanalizovat jednotlivé nemovitosti. V obci jsou...

Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.